eASIC nextreme
press-releases-logos-wifi-world-summit